spcch

Důležité části Jednacího a organizačního řádu SPCCH v ČR, z.s. a program členské schůze

12.04.2022 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Pobočný spolek je povinen úzce spolupracovat s hlavním spolkem, Republikovým výborem, Výkonnou radou a Centrem služeb SPCCH, a to jak na základě Stanov SPCCH, tak i smlouvy o vzájemných vztazích, kterou každý pobočný spolek SPCCH podepsal

Dle požadavků CS nebo Republikového výboru zasílat v určených termínech požadované údaje (výkazy, přehledy hospodaření za kalendářní rok atd.), totéž platí i pro zasílání zpráv, vyúčtování a částek, vybraných za příspěvkové známky

Doplnění bodu 3 - Stanovení minimální výše členského příspěvku – „Člen SPCCH je povinen zakoupit členskou známku i v době (v kalendářním roce), kdy jsou vyhlášena mimořádná opatření.“

Každý pobočný spolek je povinen zasílat do CS své plány činnosti na příslušný kalendářní rok, zprávy z jednání svého výboru a kontrolní komise

Stanovení minimální výše členského  příspěvku na 100 Kč za rok, a úprava výše členské příspěvkové známky

Důsledně vybírat příspěvkové známky ze všech akcí, které jsou realizované a prezentované pod hlavičkou SPCCH, nebo je při nich využito kontaktů na  členskou základnu SPCCH (včetně pobytových akcí)

Projekty Centra služeb nebo Republikového výboru, které budou vyhlášeny jako celorepublikové s realizací v regionech, nelze pobočnými spolky kopírovat obsahově, názvem. Pobočné spolky mohou na výše uvedených aktivitách spolupracovat s Centrem služeb nebo Republikovým výborem

Jednací řád umožňuje realizaci náhradní členské schůze – pokud schůze nebyla usnášeníschopná, je možno do 15 dnů svolat znovu, usnesení je možno přijímat při účasti libovolného počtu členů

Program členské schůze:

  1.  Zahájení
  2.  Schválení programu schůze
  3. Volba ověřovatelů
  4. Zpráva o činnosti organizace v uplynulém roce / podrobná - předseda/
  5. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok
  6. Zpráva kontrolní komise
  7. Plán práce na daný rok
  8. Vystoupení hostů
  9. Diskuse
  10. Přijetí usnesení
© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.