spcch

Přehled bonusů zdravotních pojišťoven v roce 2016

11.02.2016 | Centrum služeb | autor: Marie Říhová zpět

Přehled bonusů zdravotních pojišťoven v roce 2016

 

VZP 111 – Klub pevného zdraví

http://www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/

 

Příspěvek na prevenci kardiovaskulárního onemocnění:

- Až 500 Kč na pohybové aktivity nebo sestavení jídelníčku od praktického lékaře, obezitologa nebo diabetologa pro snížení nadváhy a obezity. Příspěvek je poskytován na pohybovou aktivitu jako jsou sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu apod. trvající minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1x týdně. Příspěvek není určen na extrémní, nebezpečné a nepojistitelné druhy sportů ani na jednorázové sportovní aktivity.

Příspěvek na prevenci zhoršení onemocnění diabetes mellitus:

Příspěvek můžete využít na jednu nebo více aktivit v rámci tohoto programu do celkové výše 500 Kč:

- na dezinfekční prostředky k dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru nebo k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu

- na doplatek z ceny testovacích proužků určených pro zjištění glukózy/ketonů v moči

- na doplatek při nákupu příslušenství (baterie a zásobníky inzulínu) k inzulínové pumpě

- na nákup diagnostických proužků v množství nad rámec hrazené péče.

Při žádosti o příspěvek je potřeba předložit průkaz diabetika nebo potvrzení o diagnóze.

Příspěvek na prevenci poruch duševního zdraví:

Příspěvek můžete využít na jednu nebo více aktivit v rámci tohoto programu do celkové výše 500 Kč:

- na meditační/relaxační cvičení – např. jógu, tai-či, nácvik autogenního tréninku, Jacobsonovu svalovou progresivní relaxací (alespoň 1x týdně po dobu 3 měsíců)

- na diagnostické proužky na zjištění přítomnosti návykových látek v rámci léčby závislosti v ordinaci lékaře nebo v doléčovacích skupinách

- na kognitivní pomůcky schválené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti pojištěncům nad 65 let.

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 211

http://www.zpmvcr.cz/prevence/

 

Program prevence civilizačních onemocnění 

Pojištěnec, který v roce 2016 dosáhl věku 18 let a více, může čerpat příspěvek až do max. výše 400 Kč na jednu z následujících položek:

a) preventivní vyšetření rizika tromboembolické nemoci (TEN) při užívání hormonální antikoncepce, anebo ve věku od 45 let při užívání hormonální substituce (HRT),

b) preventivní vyšetření osteoporózy denzitometrem,

c) preventivní vyšetření kardiovaskulárních onemocnění (EKG do 40 let věku)

d) vyšetření na bodystatu u poskytovatele zdravotních služeb nebo v lékárně,

e) ostatní preventivní vyšetření (vyšetření paměti, genetické vyšetření dispozice civilizačních nemocí, oční koherenční tomograf - OCT vyšetření)

Specifické podmínky:

a) nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Program pro seniory

Pojištěnec, který v roce 2016 dosáhl věku 65 let a více, může čerpat příspěvek až do max. výše 200 Kč na jednu z následujících položek:

1. sportovní aktivity – např. plavání,

2. účast na nordic walking,

3. nákup holí nordic walking,

4. kolektivní cvičení.

 

Specifické podmínky:

a) nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

+ program výhod a slev

http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/program-slev-a-vyhod/

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205

http://www.cpzp.cz/clanek/4400-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2016.html

 

Program nechci nudu:

Slevy pro pojištěnce ČPZP

http://www.nechcinudu.cz/

Balíček Prevence: až 1 000 Kč

Balíček obsahuje tyto preventivní programy:

- Prevence rakoviny tlustého střeva, až 500 Kč

- Prevence rakoviny kůže - pigmentové skvrny, až 500 Kč

- Prevence onemocnění rakovinou prostaty, až 500 Kč

- Prevence glaukomu (vyšetření zrakového nervu), až 300 Kč

- Prevence osteoporózy, až 300 Kč

- Prevence poruch paměti, až 300 Kč

- Prevence rakoviny prsu - mamografické nebo ultrasonografické vyšetření, až 300 Kč

 

Rakovina tlustého střeva

ČPZP v roce 2016 poskytne příspěvek na prevenci rakoviny tlustého střeva. Příspěvek se vztahuje na všechny metody nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - např. Septin9 (z veřejného zdravotního pojištění je hrazena prevence rakoviny tlustého střeva – vyšetření Haemocult test od věku 50 až 55 let je z prostředků v.z.p. hrazeno 1x/rok, od 56 let věku 1x za 2 roky).

 

Prevence rakoviny kůže - pigmentové skvrny

ČPZP v roce 2016 poskytne mužům ve věku od 19 let, příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn.

 

Rakovina prostaty – vyšetření PSA

ČPZP v roce 2016 poskytne mužům ve věku od 40 let příspěvek na prevenci onemocnění rakovinou prostaty, a to na vyšetření PSA - v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Prevence glaukomu (vyšetření zrakového nervu)

ČPZP v roce 2016 poskytne mužům příspěvek na vyšetření zrakového nervu, a to na:

GDx – analyzátoru nervových vláken,

HRT – Heidelberg Retina Tomograf,

OCT – Optical Coherent Tomograf

Příspěvek se poskytuje 1 x za 2 roky. Pokud tedy pojištěnec čerpal příspěvek v roce 2015, pak v roce 2016 již příspěvek na vyšetření zrakového nervu čerpat nemůže.

 

Prevence osteoporózy

ČPZP v roce 2016 poskytne mužům ve věku od 50 let příspěvek na preventivní vyšetření osteoporózy (vyšetření celotělovým denzitometrem). Jedná se o vyšetření realizované na žádost pacienta (tj. bez doporučení praktickým lékařem). Seznam smluvních pracovišť.

 

Prevence poruch paměti

ČPZP v roce 2016 poskytne mužům od 60 let příspěvek na preventivní vyšetření poruch paměti/kognitivních funkcí. Jedná se o cílené psychiatrické/psychologické vyšetření dotazníky – MMSE, AKT, MoCA.

 

Prevence rakoviny prsu

ČPZP v roce 2016 poskytne v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek na prevenci rakoviny prsu, a to:

pro ženy ve věku od 30 do 39 let včetně na ultrasonografické vyšetření

pro ženy ve věku od 40 do 44 let včetně na mamografické vyšetření nebo ultrasonografické vyšetření

mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen nad 45 let, v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky)

Vyšetření musí být provedeno na některém z pracovišť, která jsou k tomuto účelu akreditována. Seznam aktuálních vybraných zdravotnických zařízení je k dispozici na internetových stránkách Asociace mamodiagnostiků ČR www.mamo.cz. Žádostem o proplacení dokladů za vyšetření na neakreditovaných pracovištích nebude vyhověno.

 

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:

Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu

Občanský průkaz

Doklad o úhradě od poskytovatele zdravotních služeb

Balíček Očkování: až 300 Kč

Příspěvek platí pro všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek je poskytován na kteroukoliv dávku/vakcínu očkovacího cyklu, není poskytován na aplikaci vakcíny.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:

Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu

Občanský průkaz

Očkovací průkaz s uvedenou aplikací očkovací látky, dávky nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.

Daňový doklad o zaplacení očkovací látky (nehradí se aplikace), vč. názvu očkovací látky a upřesnění k jakému očkování je určeno.

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207

http://www.benefityozp.cz/

 

Benefity OZP

Nutné VITAKONTO a VITAKARTA

Proplácejí očkování, přispívají na tanec nebo cvičení, preventivní programy, očkování ultrazvuk ledvin a břišních orgánů.

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201

http://www.vozp.cz/cs/klient/benefity-pro-pojistence/

Program preventivní zdravotní péče 2016

http://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/

Program „Dospělí“

2.1 Vyšetření okultního krvácení ve stolici

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 150 Kč na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout pojištěnci ve věku od 40 let do dovršení 50 let, poté je již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

 

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DOSPĚLÍ a OČKOVÁNÍ"

originál dokladu o úhradě za provedené vyšetření, který musí obsahovat identifikační údaje o pojištěnci, důvod platby, výši úhrady, razítko a podpis lékaře.

2.2 Plavání

Příspěvek lze poskytnout na základě prokázaných nákladů do výše 250 Kč jedenkrát ročně, a to při čerpání formou:

- jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,

- permanentní vstupenky,

- dobití čipu,

- plaveckého výcviku.

 

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DOSPĚLÍ a OČKOVÁNÍ"

originál vstupenek s vyznačením data a ceny každé vstupenky, nebo

kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo

originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu uhradil.

2.4 Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci

Pojištěncům nad 18 let věku lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. Příspěvek se poskytne na tyto aktivity:

-masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační cvičení, sauna, dechová cvičení, organizovaná základní tělesná výchova, oxygenoterapie, Laser terapie (nikoliv operace), Colon – hydro – terapie, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, aerobic, jóga, fitness, spinning, Pilates, Kegelovy cviky, cvičení Ásany, core trénink, Tabata cvičení, orientální tance a na cvičení obdobného rehabilitačně preventivního charakteru.

 

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DOSPĚLÍ a OČKOVÁNÍ"

originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, za jakou aktivitu byla úhrada pojištěncem provedena,

potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace); lze je nahradit čestným prohlášením žadatele.

2.5 Moje volba

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout pojištěnci staršímu 18 let na jeden z níže uvedených produktů podle jeho vlastní volby:

- dermatoskopické vyšetření,

- absolvování instruktáže dentální hygieny (ošetřující musí být členem Asociace dentálních hygienistek ČR),

- doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií, jako např. komplex volných aminokyselin, komplex vitamínů a minerálních látek ve formě preparátů bez obsahu pšenice a kvasnic, vitamín E, komplex vitamínů ve formě injekce nebo podjazykové formy, vitamín B 12 a kyselina listová, kdy nejvhodnější jsou injekční aplikace, anebo náhradou tomu jsou pastilky či podjazykové preparáty, vápník a hořčík, vitamín C v množství 2000 -5000 mg k podpoře imunitní funkce (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii),

- doplňky stravy vztahující se k zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění diabetes ve formě tablet, kapek, jako např. výživa pro oči (Ocuvite, Lutein), umělá sladidla, čaje s jednoznačným vyznačením určení pro osoby s diabetem, kyselina alfa lipová, Kurkumin, Gurmar antidiabetikum, Amylasin (předložit kopii dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při diabetu),

- pobyt v prostorách se solnými inhaláty,

- pobyt v poláriu,

- odvykací kúra proti kouření (předložit doporučení lékaře).

 

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

formulář "Žádost o poskytnutí příspěvku z programu DOSPĚLÍ a OČKOVÁNÍ"

originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen,

u příspěvků pod písm. c) a d) přiložit doklad potvrzující onemocnění celiakií nebo diabetem.

Věrnostní klub

Vlastnoručně nebo elektronicky podepsaný (certifikovaný elektronický podpis) formulář můžete odeslat e-mailem, nebo doručit osobně či poštou na příslušnou pobočku VoZP ČR

Žádost o proplacení příspěvku z Věrnostního klubu zasílá člen Klubu příslušné pobočce VoZP ČR. Příslušná částka odpovídá počtu získaných bodů v daném roce.

Karta Věrnostního klubu nenahrazuje průkaz pojištěnce (EHIC - Evropský průkaz zdravotního pojištění)

Kontakty na Bonus Club s.r.o.

 

Informační linka: 800 500 400

e-mail: bonusclub@bonusclub.cz

web: www.bonusclub.cz

Nové léčebné metody

http://www.vozp.cz/cs/klient/nove_lecebne_metody/

VoZP ČR je první a jedinou zdravotní pojišťovnou hradící nové metody léčby.

- Aplikace kolagenového implantátu do kolenní chrupavky podporující regeneraci tvorby chrupavky po úrazech a opotřebení, více zde.

- Pražské protonové centrum pro léčbu vhodných diagnóz nádorových onemocnění, vice zde.

- PICC katetr – nový katetr zachraňuje životy pacientům s plicní arteriální hypertenzí, více zde.

- Neinvazivní virtuální kolonoskopie – nejmodernější  CT technologie, vyšetření je neinvazivní, nebolestivé, více zde.

Celorepublikové slevy

http://www.vozp.cz/cs/klient/benefity-pro-pojistence/benefity-kraje/celorepublik.html

 

Revírní bratrská pokladna 213

http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/program-90/

 

Program Zdraví 90

V rámci tohoto programu poskytuje Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna nad rámec balíčků prevence příspěvek ve výši 500 Kč na aktivity podporující zdraví.

Příspěvek na aktivity podporující zdraví, může čerpat pojištěnec, který:

- je zařazen do Programu P90 a je starší 19 let,

- dodržuje doporučenou frekvenci preventivních prohlídek u:má BMI (poměr tělesné váhy a výšky) v - rozmezí od 18 do 26, je nekuřák a není závislý na jiných omamných a návykových látkách včetně alkoholu (potvrzení vydá ošetřující lékař).

- praktického lékaře - 24 měsíců,

- stomatologa a gynekologa (u žen) – 12 měsíců,

 

Příspěvek je možno využít na úhradu:

nákupu léčivých přípravků a doplňků stravy  v lékárnách,

očkování nehrazené ze zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny

nákupu permanentky na fitness a plavání.

Podbalíček Zdraví ve svých rukou

http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/pojistenci-nad-19-let/

 

příspěvek do 500 Kč na:

- komplexní vyšetření lékařem na kardiovaskulární a metabolické onemocnění, včetně laboratorního vyšetření pojištěncům od 40 do 60 let jednou ročně

- mamografické vyšetření prsů ženám od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů ženám do 44 let

- vyšetření na okultní krvácení ve stolici pojištěncům do 49 let

- preventivní vyšetření prostaty, včetně laboratorního vyšetření, mužům jednou za 2 roky

- preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně doporučujeme k nahlédnutí

- příspěvek na denzitometrické vyšetření jednou za 2 roky ženám nad 40 let

Program Onkologické prevence

http://www.rbp-zp.cz/userdata/pages/6/onkologicky_letak_2010_10.pdf

Slevový program

http://www.rbp-zp.cz/userdata/pages/2/slevy_pojistencum_2015_misto_04.pdf

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209

http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2016/balicky

 

Balíčky

balíček pro seniory nad 65 let

Ž,M do 300 Kč

příspěvek na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů (např. helmy, chrániče)

Zlepšené služby

pojištěnci trpící celiakií a fenylketonurií bez omezení    

Ž,M do 4 000 Kč               

na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním; na bezlepkovu dietu a dietu při fenylketonurii; po předložení originálního dokladu o zaplacení nákupu dietní stravy a vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě, 1x za rok

Prevence závažných onemocnění

http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2016/prevence-zavaznych-onemocneni

Očkování

http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2016/ockovani

 

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.