spcch

Změny ve zdravotnictví

05.04.2012 | | autor: zpět

Rok 2012 přinesl spoustu změn, nejen v sociální oblasti, ale také ve zdravotnictví.

Tou zásadní změnou je zrušení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Tento zákon je nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a je platný od 1.4.2012.

Nový zákon přinesl spoustu novinek, zda bude fungovat se ukáže časem, obsahuje však spoustu nedokonalých a chybějících informací.

 

Jednou z novinek ve zdravotnictví, které přinesl nový zákon je to, že že nezletilému pacientovi a pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu.

Pokud půjde o nezletilého pacienta, jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života.

Zde narážíme na absenci objasnění, co, je to negativní ovlivněn. A také na poměrně nevhodně stanovené ustanovení, které nám velice zkomplikuje možnost využití zdravotnictví. U rozvedených rodin, kdy se může stát, že pobyt jednoho rodiče není ani znám, je pak velice obtížné dodat podpisy obou zákonných zástupců, v takovém případě musí toto zdravotník oznámit soudu do 24 hodin, aby pro tento úkon ustanovil, tzv. procesního opatrovníka.  A všichni známe situaci přetíženosti soudů. Opět zde narážíme na absenci dovysvětlení jakým způsobem lze souhlas poskytnout.

 

Ustanovení § 38 vymezuje situaci, kdy lze pacienta bez souhlasu hospitalizovat např. pokud mu bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče, nebo mu  je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví apod.

 

Dalším sporným bodem bude jistě § 48, který nově určuje, že lze pacientovi ukončit péči v případě, že přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. Výjimkou je, že neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta a současně ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

 

Další změnou, která se ve zdravotnictví udála, je navýšení regulačních poplatků při pobytu v zařízení z 90 Kč na 100 Kč a současně zrušení poplatků za položku na receptu.

 

Zdroj a více informací: www.pecujdoma.cz

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.